Baanreglement

art. 1. Alleen leden van LTV Kessel en degenen die daartoe op geldige wijze zijn uitgenodigd mogen van de banen en accommodatie gebruik maken.

art. 2. Teneinde de banen in goede staat te houden is iedereen verplicht:

 1. gaten en kuilen die hij/zij maakt te dichten;
 2. bij het verlaten van de baan, deze te slepen of te vegen;
 3. steeds, wanneer dit nodig is, de banen te walsen;
 4. steeds, wanneer dit nodig is, de banen te sproeien.

art. 3. Het is iedereen verboden de banen anders dan op tennisschoenen te betreden.

art. 4. Iedereen is verplicht in passende tenniskleding te spelen. Dit houdt in sportkleding in de ruimste zin des woords en betekent in elk geval geen spijkerbroeken. Dit ter beoordeling van de baanwachter, danwel bestuursleden.

art. 5. De baanwachter en de bestuursleden zijn bevoegd het betreden van de banen aan de leden en gasten te weigeren, als naar hun oordeel de toe stand van de banen daartoe aanleiding geeft.

art. 6. Alle leden dienen de aanwijzingen van de baanwachter m.b.t. het onderhoud van de banen op te volgen.

art. 7. Seniorleden kunnen in groepen van minimaal 4 personen bij aanvang van het jaar een vast uur speeltijd reserveren. Tijdens dit uur kan men met 4 personen over de baan beschikken. Het bestuur bepaalt de indeling en maakt deze bekend in de kantine en op de website. Hierbij geldt:

 1. Indien men 5 minuten na aanvang van de gereserveerde tijd niet met 4 personen op de baan aanwezig vervallen alle rechten en kunnen andere leden aanspraak op de baan maken;
 2. Indien het bestuur constateert dat de groep regelmatig niet tijdens het gereserveerde speeluur aanwezig is, heeft het bestuur het recht deze groep uit de baanreservering te verwijderen en te vervangen door een andere groep;
 3. Tijdens toernooien en competitie vervallen de baanreserveringen;
 4. Klik hier voor meer info.

art. 8. Er zijn buiten de gereserveerde uren en tennislesuren altijd banen vrij beschikbaar voor 2 of meerdere personen. Voor deze banen gelden de volgende regels:

 1. Bij een enkelspel heeft men het recht op 45 minuten te spelen;
 2. Bij een dubbelspel heeft men het recht om 1 uur te spelen;
 3. Wanneer er geen wachtenden zijn, kan men uiteraard gewoon door spelen, men heeft dan echter geen recht meer op een nieuwe speelperiode en moet dus direct plaats maken als er leden komen die willen spelen;
 4. Na 18:00 uur heeft men, indien er wachtenden zijn, slechts een maal het recht te spelen;
 5. Trainingen gelden hierbij als speelperioden;
 6. Bij misbruik vervalt het recht om te spelen.

art. 9. Voorrangregels

 1. Jeugdleden die nog op de basisschool zitten hebben tot 18:00 uur voorrang op de banen “Neptunus” en “...”;
 2. Jeugdleden die naar de middelbare school gaan en senioren hebben vanaf 18:00 uur voorrang op aspiranten;
 3. Tot 19.30u hebben junioren voorrang op baan “...”;
 4. Vanaf 20:30 uur hebben senioren voorrang op alle banen.

art. 10 Indien tijdig aangevraagd bij het dagelijks bestuur kunnen banen gereserveerd worden voor toernooien, uitwisselingen en dergelijke. De speeldatum, het aanvangsuur en het aantal banen dient een week van te voren bekend gemaakt te worden op het banenschema. Competitiewedstrijden en trainingen hebben automatisch voorrang op alle regelingen, en worden tijdig door het bestuur op de website bekend gemaakt.

art. 11. Door de leden kunnen incidenteel (maximaal 2 keer) introduc(ee)s meegebracht worden om kennis te maken met de vereniging danwel de tennissport. Zij moeten ten allen tijden voorrang verlenen aan de leden van LTV Kessel. Een en ander met inachtneming van art. 1 t/m 6.

art. 12. Het bestuur houdt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen jegens leden, die naar mening van het bestuur een oneigenlijk gebruik maken van het recht van introductie.

art. 13. Bij onweer is iedereen verplicht onmiddellijk de wedstrijden te staken en de tennisbanen te verlaten en onderdak te zoeken in het clubgebouw!

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat deze regels worden nageleefd!