Privacy verklaring

Uw privacy

LTV Kessel acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop LTV Kessel persoonsgegevens verwerkt van leden, sponsors en bezoekers van onze website. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt LTV Kessel zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat LTV Kessel:
• duidelijk – via deze privacyverklaring – vermeldt met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
• de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
• uw persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van onze primaire verenigingsprocessen en u toestemming vraagt in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
• passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoons-gegevens verwerken;
• uw rechten respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de vereniging LTV Kessel per adres LTV Kessel, Baarloseweg 3, 5995 BK Kessel.
• LTV Kessel momenteel geen gegevens van bezoekers op de website vastlegt en deze verder in de privacyverklaring ook niet meer aan bod komen. Mocht dit in de toekomst wel gaan gebeuren we ons zullen gaan houden aan de regels van de AVG en ook onze privacyverklaring zullen aanpassen.

Waarvoor verwerkt LTV Kessel uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor LTV Kessel uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van onze dienstverlening aan leden en sponsors verzamelt en verwerkt LTV Kessel hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummers en emailadres, alsmede betalingsgegevens:
• Wanneer een lid een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over verenigings- en lidmaatschapsaangelegenheden;
• Wanneer een sponsor een sponsorschap afsluit om u te kunnen informeren over verenigings- en lidmaatschapsaangelegenheden;
• Wanneer u contact heeft met LTV Kessel. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van een chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of onderzoeken, inschrijft voor trainingen of informatiebijeenkomsten, gebruik maakt van onze websites of KNLTB Club app, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
• Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van services aan onze leden;
• Om leden of sponsoren van onze (nieuwe) services op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij LTV Kessel rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en interesses.

Nieuwsbrief
Wij bieden u een nieuwsbrief via de emailprovider of onze club app waarmee wij onze leden en sponsoren informeren. Uw e-mailadres voor communicatie anderszins dan voor de ledenservice wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van leden of sponsoren. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de persoonsgegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Toegang tot de Clubapp wordt automatisch stopgezet als u geen lid meer bent van van LTV Kessel daarna ontvangt u ook geen nieuwsberichten meer via de club app.

Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar LTV Kessel, onder vermelding van AVG, [email protected] of [email protected]

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.

Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt LTV Kessel gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Bewaartermijn, inzage of klacht
Persoonsgegevens van leden of sponsoren worden bewaard voor leden- of sponsoradministratie doeleinden. Voor anderszins dan deze doeleinden kunt u uw toestemming altijd intrekken door een email te sturen naar [email protected] of [email protected] 

Leden of sponsoren:
- mogen een gegeven toestemming voor een verwerking in de administratie op ieder moment intrekken.
- mogen op ieder moment een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens
- hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring
LTV Kessel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien LTV Kessel een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop LTV Kessel uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), in nieuwsbrieven of in onze KNLTB club app.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan [email protected] of [email protected]